PATRONAT

logo PSP
3 SLTr SW logo NSG
Wielkopolski Komendant
Wojewódzki PSP
Dowódca 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego
 Dyrektor Okręgowy Służby
Więziennej w Poznaniu
Komendant Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej

REGULAMIN

9 Biegu Służb Mundurowych

o Mistrzostwo Wielkopolski

26 sierpnia 2023 r. Rzgów

1.

CEL IMPREZY:

- popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej;

- integracja sympatyków uprawiających biegi uliczne;

- promocja Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska RP, Wojsk Państw należących do NATO oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

2.

ORGANIZATORZY:

- Komenda Miejska Policji w Koninie,

- Urząd Gminy Rzgów,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie.

3.

TERMIN I MIEJSCE:

26.08.2023 r. (sobota) start o godz. 1400

Start – plac przed Remizą OSP w Rzgowie

Meta – plac przed Remizą OSP w Rzgowie

4.

TRASA:

- dystans 10 km ( m.in. Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym),

- nawierzchnia asfaltowa,

- oznaczenie trasy co 1 kilometr,

- na trasie przewidywane dwa punkty z wodą do picia,

Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora.

5.

UCZESTNICTWO:

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- do dnia 26 sierpnia 2023 roku ukończyły 18 lat,

- są funkcjonariuszami Policji lub Państwowej Straży Pożarnej lub Straży Granicznej lub Służby Więziennej albo Żołnierzami Wojska Polskiego albo Żołnierzami Wojsk Państw należących do NATO albo Inspektorem Transportu Drogowego albo emerytami lub rencistami tych służb (zwani dalej emerytami) albo członkami Ochotniczej Straży Pożarnej z przynajmniej półrocznym stażem,

- ich stan zdrowia pozwala na udział w biegu, co potwierdzą własnoręcznym podpisem,

- podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność,

- odbiorą w rejestracji numer startowy.

Organizator ustala limit 150 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która uiściła opłatę wpisową zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6.

6.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia dokonywane są poprzez stronę internetową www.biegmundurowych.eu.

Po dokonaniu rejestracji zawodnik w terminie 3 dni uiszcza opłatę wpisową:
- rejestracja do 16 sierpnia 2023 r. - opłata wpisowa 30 zł,

zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości otrzymanej na adres e-mail podany przez zawodnika w trakcie rejestracji. Uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

Po odbiór pakietu startowego zawodnik zgłasza się w dniu zawodów do rejestracji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie (Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów) w godzinach od 1130 do 1320 wraz z dowodem osobistym lub paszportem służącym weryfikacji tożsamości. W rejestracji uczestnik zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przynależność do jednej ze służb mundurowych wymienionych w pkt 6, a w przypadku członków Ochotniczych Straży Pożarnych również wypełnionej deklaracji (dotyczącej długości członkostwa w OSP) pobranej ze strony internetowej biegu.

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora oraz oświadczeniem o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.  

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

7.

KLASYFIKACJE:

- klasyfikacja 9 Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski (miejsca I – III K/M) – dotyczy wszystkich uczestników biegu

- Klasyfikacja Policjantów – dotyczy funkcjonariuszy Policji

- Klasyfikacja Strażaków – dotyczy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

- Klasyfikacja funkcjonariuszy Straży Granicznej - dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej

- Klasyfikacja funkcjonariuszy Służby Więziennej - dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej

- Klasyfikacja Żołnierzy – dotyczy Żołnierzy Wojska Polskiego

- Klasyfikacja Żołnierzy Wojsk Państw należących do NATO – dotyczy Żołnierzami Wojsk Państw należących do NATO wyłączając Żołnierzy Wojska Polskiego

- Klasyfikacja Ochotniczej Straży Pożarnej – dotyczy członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Klasyfikacja Biegaczy Subregionu Konińskiego - dotyczy uczestników pełniących służbę w powiecie konińskim, słupeckim, tureckim i kolskim  dot. najlepszej zawodniczki i zawodnika

- Klasyfikacja Biegaczy Policjantów Garnizonu Wielkopolskiego dla najlepszej Policjantki i najlepszego Policjanta.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

8.

NAGRODY:

Klasyfikacja 9 Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski:

- I miejsce (puchar Komendanta Miejskiego Policji w Koninie)

- II miejsce (puchar Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu)

- III miejsce (puchar Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)

Klasyfikacja Policjantów

- I miejsce (puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu) - Mistrz Wielkopolski Policjantów

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

Klasyfikacja Strażaków

- I miejsce (puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu) - Mistrz Wielkopolski funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

Klasyfikacja Żołnierzy:

- I miejsce (puchar Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu) - Mistrz Wielkopolski Żołnierzy Wojska Polskiego

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

Klasyfikacja Żołnierzy Wojsk Państw należących do NATO 

 I miejsce (puchar) - Mistrz Wielkopolski Żołnierzy Wojsk Państw należących do NATO

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

Klasyfikacja Ochotniczej Straży Pożarnej:

- I miejsce (puchar Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wojewódzka Wielkopolskiego) - Mistrz Wielkopolski członków OSP

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

 Klasyfikacja funkcjonariuszy Straży Granicznej

- I miejsce (puchar Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej) - Mistrz Wielkopolski funkcjonariuszy Straży Granicznej

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

 Klasyfikacja funkcjonariuszy Służby Więziennej 

- I miejsce (puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu) -  Mistrz Wielkopolski funkcjonariuszy Służby Więziennej

- II miejsce (puchar lub statuetka)

- III miejsce (puchar lub statuetka)

W kategorii Open nagrody przyznawane będą w kategorii mężczyzn oraz kobiet. W kategoriach służb nagrody przyznawane będą tylko w kat Open bez podziału na płeć.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy, specjalnie przygotowany na tę okazję medal. Organizatorzy zapewniają medale na mecie dla osób objętych limitem zapisów.

Dla wszystkich uczestników przewidywany jest pakiet startowy oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu.

9.

OBSŁUGA SPORTOWA:

- Nad regulaminem i sprawnością czuwa Sędzia Główny,

- Sędzia Główny może wyznaczyć sędziów pomocniczych,

- Między startem i metą biorący udział w biegu (pod karą dyskwalifikacji) nie może korzystać z pomocy innych osób, za wyjątkiem niezbędnej pomocy medycznej,

- Sędzia główny ściśle współpracuje z Dyrektorem Biegu,

- Rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii Dyrektora Biegu,

- Pomiar czasu będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego.

10.

OBSŁUGA MEDYCZNA:

- punkt medyczny będzie wystawiony na trasie biegu;

- w szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza jest ostateczna.

11.

ZASADY FINANSOWANIA

- koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy ze środków własnych oraz uiszczonych opłat wpisowych,

- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

12.

PRZETWARZANIE DANYCH

1.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu oraz zawarte są w zakładce RODO na stronie biegmundurowych.eu 

13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Warunkiem udziału w biegu jest:
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych; telewizyjnych; internetowych; formie drukowanej
  • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. Poprzez zaakceptowanie regulaminu uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publikowanie i zamieszczanie na stronach internetowych, plakatach i bilbordach oraz w prasie, a także emisji w przekazach radiowych i telewizyjnych.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, decydując w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 • Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) uczestnikowi zostanie odebrany numer startowy a zawodnik nie będzie klasyfikowany oraz nie otrzyma medalu.
 • Organizator udostępnia przebieralnie dla zawodników, szatnie, depozyt i toalety (Szkoła Podstawowa w Rzgowie) oraz wodę do picia na trasie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki oraz pozostawione w szatni.
 • Organizator do dnia, w którym odbędzie się bieg ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy zobowiązani się do zapoznania z jego treścią w dniu zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
 • Obowiązuje limit czasowy 2 godziny na pokonanie trasy biegu. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania Biegu. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów Ruchu Drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 • Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie biegmundurowych.eu 5 dni po biegu.  

Dyrektor Biegu

Wiktor Nawrocki

ZAŁĄCZNIK nr 1
Regulaminu 9 Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy w Rzgowie (ul. Konińska 8, 62 -586 Rzgów). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy w Urzędzie Gminy oraz pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
 • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 1. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
 • Twojego uczestnictwa w biegu na które zgłaszasz się przez stronę biegmundurowych.eu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
 • dostarczania usług płatniczych
 • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
 • kontaktu z Tobą
 1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorów
 • w celach podatkowych i rachunkowych
 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 • kontaktu z Tobą
 • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie biegmundurowych.eu

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ORGANIZATORZY

 

 • gmina_Rzgow.png
 • logo_PSP.png
 • policja.jpg
 

 

 

 

 PARTNERZY

 • 3_SLTr.png
 • aeroklub.png
 • art-metal.jpg
 • bruker.PNG
 • Eden.png
 • electric.jpg
 • fabryka_diamentow.gif
 • fabryka_dzika.gif
 • fabryka_perel.gif
 • Ferio.jpg
 • gwarek.jpg
 • hotel_atut_logo4gwiazdki.jpg
 • hotel_atut_logo5.jpg
 • Hydrostal.png
 • ipa_logo.jpg
 • Kia.png
 • kj_logo_fotograf.png
 • Kupiec.png
 • nadwarcianska.jpg
 • NSG.png
 • NSZZP.png
 • Renault.png
 • sol_klodawska.jpg
 • SW_logo.png
 • termy_uniejow.png
 • UNIQA.png
 • wcrm.png
 • WORD Konin.png
 • yo_go.png
 • ZPKWW_logo.png

Kontakt:

Wiktor Nawrocki

email: kontakt@biegmundurowych.eu

------------------------------------------------

Licznik odwiedzin

0273669
Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Wszystkich:
19
67
332
9958
273669