PATRONAT

logo PSP
3 SLTr SW logo NSG
Wielkopolski Komendant
Wojewódzki PSP
Dowódca 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego
 Dyrektor Okręgowy Służby
Więziennej w Poznaniu
Komendant Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej

REGULAMIN

8 Biegu Służb Mundurowych

o Mistrzostwo Wielkopolski

27 sierpnia 2022 r. Rzgów

1.

CEL IMPREZY:

 • pularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej;
 • integracja sympatyków uprawiających biegi uliczne;
 • promocja Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska RP, Wojsk Państw należących do NATO oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

2.

ORGANIZATORZY:

 • Komenda Miejska Policji w Koninie,
 • Urząd Gminy Rzgów,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie.
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

3.

TERMIN I MIEJSCE:

27.08.2022 r. (sobota) start o godz. 1400

Start – plac przed Remizą OSP w Rzgowie

Meta – plac przed Remizą OSP w Rzgowie

4.

TRASA:

 • dystans 10 km ( m.in. Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym),
 • nawierzchnia asfaltowa 90%, droga szutrowa 10%
 • oznaczenie trasy co 1 kilometr,
 • na trasie przewidywane dwa punkty z wodą do picia,

Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora.

5.

UCZESTNICTWO:

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • do dnia 27 sierpnia 2022 roku ukończyły 18 lat,
 • są funkcjonariuszami Policji lub Państwowej Straży Pożarnej lub Straży Granicznej lub Służby Więziennej albo Żołnierzami Wojska Polskiego albo Żołnierzami Wojsk Państw należących do NATO albo Inspektorem Transportu Drogowego albo emerytami lub rencistami tych służb (zwani dalej emerytami) albo członkami Ochotniczej Straży Pożarnej z przynajmniej półrocznym stażem,
 • ich stan zdrowia pozwala na udział w biegu, co potwierdzą własnoręcznym podpisem,
 • podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność,
 • odbiorą w rejestracji numer startowy.

Organizator ustala limit 200 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która uiściła opłatę wpisową zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6.

6.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia dokonywane są poprzez stronę internetową  www.biegmundurowych.eu.

Po dokonaniu rejestracji zawodnik w terminie 3 dni uiszcza opłatę wpisową:

 • rejestracja do 31 maja 2022 r. - opłata wpisowa 40 zł,
 • rejestracja od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. - opłata wpisowa 50 zł,
 • rejestracja od 1 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. - opłata wpisowa 60 zł.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości otrzymanej na adres e-mail podany przez zawodnika w trakcie rejestracji. Uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

Po odbiór pakietu startowego zawodnik zgłasza się w dniu zawodów do rejestracji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie (Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów) w godzinach od 1130 do 1320 wraz z dowodem osobistym lub paszportem służącym weryfikacji tożsamości. W rejestracji uczestnik zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przynależność do jednej ze służb mundurowych wymienionych w pkt 6, a w przypadku członków Ochotniczych Straży Pożarnych również wypełnionej deklaracji (dotyczącej długości członkostwa w OSP) pobranej ze strony internetowej biegu.

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora oraz oświadczeniem o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.  

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

7.

KLASYFIKACJE:

 • Klasyfikacja 8 Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski (miejsca I - III) – dotyczy wszystkich uczestników biegu,
 • Klasyfikacja Policjantów – dotyczy funkcjonariuszy Policji,
 • Klasyfikacja Strażaków – dotyczy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Klasyfikacja funkcjonariuszy Straży Granicznej - dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej,
 • Klasyfikacja funkcjonariuszy Służby Więziennej - dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • Klasyfikacja Żołnierzy – dotyczy Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • Klasyfikacja Żołnierzy Wojsk Państw należących do NATO – dotyczy Żołnierzami Wojsk Państw należących do NATO wyłączając Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • Klasyfikacja Ochotniczej Straży Pożarnej – dotyczy członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Klasyfikacja Biegaczy Subregionu Konińskiego - dotyczy uczestników pełniących służbę w powiecie konińskim, słupeckim, tureckim i kolskim.
 • Klasyfikacja Policjantów Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

8.

NAGRODY:

Klasyfikacja 8 Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski:

 • I miejsce (puchar Komendanta Miejskiego Policji w Koninie),
 • II miejsce (puchar Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu),
 • III miejsce (puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie),

Klasyfikacja Policjantów:

 • I miejsce (puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu) - Mistrz Wielkopolski Policjantów,
 • II miejsce (puchar lub statuetka),
 • III miejsce (puchar lub statuetka).

Klasyfikacja Strażaków:

 • I miejsce (puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu) - Mistrz Wielkopolski funkjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
 • II miejsce (puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu),
 • III miejsce (puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu).

Klasyfikacja Żołnierzy:

 • I miejsce (puchar Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu) - Mistrz Wielkopolski Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • II miejsce (puchar lub statuetka),
 • III miejsce (puchar lub statuetka).

Klasyfikacja Żołnierzy Wojsk Państw należących do NATO: 

 • I miejsce (puchar) - Mistrz Wielkopolski Żołnierzy Wojsk Państw należących do NATO,
 • II miejsce (puchar lub statuetka),
 • III miejsce (puchar lub statuetka).

Klasyfikacja Ochotniczej Straży Pożarnej:

 • I miejsce (puchar Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wojewódzka Wielkopolskiego) - Mistrz Wielkopolski członków OSP,
 • II miejsce (puchar lub statuetka),
 • III miejsce (puchar lub statuetka).

 Klasyfikacja funkcjonariuszy Straży Granicznej:

 • I miejsce (puchar Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej) - Mistrz Wielkopolski funkcjonariuszy Straży Granicznej,
 • II miejsce (puchar lub statuetka),
 • III miejsce (puchar lub statuetka).

 Klasyfikacja funkcjonariuszy Służby Więziennej:

 • I miejsce (puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu) -  Mistrz Wielkopolski funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • II miejsce (puchar lub statuetka),
 • III miejsce (puchar lub statuetka).

 Klasyfikacja Policjantów Oddziałów Prewencji Policji oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji:

 • I miejsce (puchar lub statuetka)
 • II miejsce (puchar lub statuetka)
 • III miejsce (puchar lub statuetka) 

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy, specjalnie przygotowany na tę okazję medal. Organizatorzy zapewniają medale na mecie dla osób objętych limitem zapisów.

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody. Regulaminy losowania nagród zostanie ogłoszony w dniu zawodów.

Dla wszystkich uczestników przewidywany jest pakiet startowy oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu.

9.

OBSŁUGA SPORTOWA:

 • Nad regulaminem i sprawnością czuwa Sędzia Główny,
 • Sędzia Główny może wyznaczyć sędziów pomocniczych,
 • Między startem i metą biorący udział w biegu (pod karą dyskwalifikacji) nie może korzystać z pomocy innych osób, za wyjątkiem niezbędnej pomocy medycznej,
 • Sędzia główny ściśle współpracuje z Dyrektorem Biegu,
 • Rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii Dyrektora Biegu,
 • Pomiar czasu będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego.

10.

OBSŁUGA MEDYCZNA:

 • punkt medyczny będzie wystawiony na trasie biegu;
 • w szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza jest ostateczna.

11.

ZASADY FINANSOWANIA

 • koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy ze środków własnych oraz uiszczonych opłat wpisowych,
 • zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

12.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu, wizerunku.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu oraz zawarte są w zakładce RODO na stronie biegmundurowych.eu 

13.

SZCZEGÓLNE REGULACJE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII (SARS-CoV-2)

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
  • zmiany daty biegu,
  • zmiany godziny biegu,
  • wprowadzenia podziału lub rezygnacji z podziału biegu na tury i/lub fale startowe,
  • zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli),
  • wprowadzenia limitu uczestników,
  • wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka maratońskiego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka maratońskiego, itp.),
  • zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania,
  • oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.
 2.  O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej biegmudurowych.eu.  O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
 3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie), status szczepienia przeciw SARS-CoV-2* oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
 4. W przypadku zmiany terminu biegu lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona. Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Warunkiem udziału w biegu jest:
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych; telewizyjnych; internetowych; formie drukowanej,
  • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. Poprzez zaakceptowanie regulaminu uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publikowanie i zamieszczanie na stronach internetowych, plakatach i bilbordach oraz w prasie, a także emisji w przekazach radiowych i telewizyjnych.
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
  • Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, decydując w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
  • Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu.
  • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) uczestnikowi zostanie odebrany numer startowy a zawodnik nie będzie klasyfikowany oraz nie otrzyma medalu.
  • Organizator udostępnia przebieralnie dla zawodników, szatnie, depozyt i toalety (Szkoła Podstawowa w Rzgowie) oraz wodę do picia na trasie biegu.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki oraz pozostawione w szatni.
  • Organizator do dnia, w którym odbędzie się bieg ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy zobowiązani się do zapoznania z jego treścią w dniu zawodów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  • Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  • Obowiązuje limit czasowy 2 godziny na pokonanie trasy biegu. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania Biegu. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów Ruchu Drogowego i Kodeksu Cywilnego.
  • Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie biegmundurowych.eu 5 dni po biegu.  

Dyrektor Biegu

Wiktor Nawrocki

 

ORGANIZATORZY

 

 • gmina_Rzgow.png
 • logo_PSP.png
 • policja.jpg
 

 

 

 

 PARTNERZY

 • 3_SLTr.png
 • aeroklub.png
 • art-metal.jpg
 • bruker.PNG
 • Eden.png
 • electric.jpg
 • fabryka_diamentow.gif
 • fabryka_dzika.gif
 • fabryka_perel.gif
 • Ferio.jpg
 • gwarek.jpg
 • hotel_atut_logo4gwiazdki.jpg
 • hotel_atut_logo5.jpg
 • Hydrostal.png
 • ipa_logo.jpg
 • Kia.png
 • kj_logo_fotograf.png
 • Kupiec.png
 • nadwarcianska.jpg
 • NSG.png
 • NSZZP.png
 • Renault.png
 • sol_klodawska.jpg
 • SW_logo.png
 • termy_uniejow.png
 • UNIQA.png
 • wcrm.png
 • WORD Konin.png
 • yo_go.png
 • ZPKWW_logo.png

Kontakt:

Wiktor Nawrocki

email: kontakt@biegmundurowych.eu

------------------------------------------------

Licznik odwiedzin

0188913
Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Wszystkich:
121
50
259
121
188913